Wyłożenie projektu Planu urządzenia lasu do publicznego wglądu

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego informuje o wyłożeniu projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla lasów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Wielkopolskiego Parku Narodowego „OBIEKT NIWKA” na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2033 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 do publicznego wglądu. Z projektem PUL będzie można się zapoznać w terminie od dnia 07.02.2024 r. do 28.02.2024 r.:
– w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, w dniach urzędowania
w godzinach od 8:00 do 14:00 (po wcześniejszym umówieniu wizyty),
– na stronie internetowej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.e-bip.org.pl/WPN/16254
Uwagi i wnioski dotyczące projektu planu będzie można składać w terminie do 6 marca 2024 r. na piśmie w sekretariacie Wielkopolskiego Parku Narodowego, lub przesłać na adres sekretariat@wielkopolskipn.pl, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego, o czym zostaną poinformowane zainteresowane osoby.