MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

Badania wód podziemnych WPN realizowane są od 2015 roku jako lokalny monitoring osłonowy obszarów prawnie chronionych w zakresie stanu jakościowego (analizy hydrochemiczne) oraz ilościowego (pomiary poziomu wód). Programem objęte są trzy poziomy wodonośne: gruntowy, międzyglinowy i – położony najniżej – Wielkopolskiej Doliny Kopalnej w 26 punktach pomiarowych – tzw. piezometrach.

(kliknij na poniższą mapę, aby otworzyć w nowym oknie i powiększyć)

Piezometr

Jakość wód jest badana dwa lub trzy razy w roku. Próbki wody są pobierane ze wszystkich piezometrów i poddane analizom w certyfikowanym laboratorium chemicznym.

System monitoringowy jest zaopatrzony  w rejestratory poziomu i temperatury wody. Wyniki automatycznych pomiarów są weryfikowane przez regularne pomiary manualne.

Uzyskane wyniki służą bieżącej kontroli jakościowych i ilościowych parametrów wód podziemnych. Wieloletnie serie obserwacyjne posłużą określaniu tendencji zmian w jakości i zasobach wód podziemnych oraz ich wpływu na siedliska Parku. Równolegle do badań prowadzony jest monitoring wód powierzchniowych WPN (badania realizowane przez Stację Ekologiczną w Jeziorach – LINK).

Prace badawcze w ramach monitoringu wód podziemnych Wielkopolskiego Parku Narodowego realizowane są wspólnie ze Stacją Ekologiczną UAM w Jeziorach.

Przykładowy wykres zmian poziomu wody podziemnej w piezometrze (z pomiaru automatycznego)