OCHRONA ŚCISŁA

Bagno Dębienko

Powierzchnia : 21,39 ha

Cel ochrony :
lęgowisko ptactwa wodno-błotnego oraz zbiorowiska szuwaru trzcinowego wraz z pasem turzyc kępkowych

Charakterystyka : Obszar bagienny, obejmujący ochroną zbiorowisko szuwaru trzcinowego wraz z pasem turzyc kępkowych oraz lęgowiska ptactwa wodno – błotnego. Jest to podmokły teren, położony w zagłębieniu wysoczyzny morenowej, zasilany przez rzeczkę Trzebawkę.

Suche Zbocza

Powierzchnia : 3,54 ha

Cel ochrony :
rzadki w Wielkopolsce zespół subkontynentalnego boru świeżego

Charakterystyka : Obszar leśny, obejmujący ochroną rzadki w Wielkopolsce zespół subkontynentalnego boru świeżego na nasłonecznionym południowo-zachodnim stoku wysoczyzny morenowej.

Bór Mieszany

Powierzchnia : 5,79 ha

Cel ochrony :
kontynentalny bór mieszany wykazujący tendencję do przekształcania się w zespół kwaśnej dąbrowy,

Charakterystyka : Obszar leśny, chroniący kontynentalny bór mieszany, położony u stóp spiętrzonej Moreny Pożegowskiej, przy ujściu Rynny Rosnowsko – Jarosławieckiej do doliny Warty. Las ten wykazuje tendencję do przekształcania się w zespół kwaśnej dąbrowy.

Grabina im. prof. A.Wodziczki
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Powierzchnia: 8,49 ha


Cel ochrony: najbardziej naturalny zespół leśny Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Charakterystyka: Relikt lasów, które zajmowały niegdyś znaczną część dzisiejszego Parku; wzorzec dla przebudowy drzewostanów WPN. Stare 154-letnie graby pospolite, dęby bezszypułkowe z domieszką innych gatunków liściastych reprezentują typowy grąd. Osobliwością są rosnące pojedynczo jarzęby brekinie (brzęki). Podszyt stanowią głównie krzewy leszczyny. Bogate runo tworzą m.in.: marzanka wonna, miodunka ćma, ziarnopłon wiosenny, gajowiec żółty, lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny. Niewielkie fragmenty obszaru zajmuje zespół łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum i kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum. Warunki siedliskowe sprzyjają występowaniu licznych zwierząt bezkręgowych. Stary drzewostan jest doskonałym miejscem dla lęgów występującej tu muchołówki małej (gatunek z Załącznik I Dyrektywy Ptasiej).

Jezioro Góreckie

Powierzchnia : 64,72 ha

Cel ochrony :
krajobraz jeziora rynnowego wraz z florą i fauną związaną ze środowiskiem wodnym,

Charakterystyka : Obszar utworzony dla ochrony krajobrazu najpiękniejszego w Parku jeziora rynnowego z unikalną florą i fauną, związaną ze środowiskiem wodnym.

Jezioro Budzyńskie

Powierzchnia : 21,73 ha

Cel ochrony :
proces sukcesji ekologicznej; jezioro znajduje się w fazie postępującego zarastania i wypłycania

Charakterystyka : Obszar wodny, gdzie ochroną objęto jezioro rynnowe, które znajduje się w fazie postępującego zarastania i wypłycania, o wyraźnie zaznaczających się strefach roślinności, odpowiadających kolejnym stadiom sukcesji ekologicznej.

Nadwarciański Bór Sosnowy

Powierzchnia : 12,64 ha

Cel ochrony :
zespół suboceanicznego boru świeżego,

Charakterystyka : Obszar leśny, gdzie ochroną objęto zespół suboceanicznego boru świeżego na falistym terenie wydmowym, w obrębie ponadzalewowej terasy doliny Warty.

Las Mieszany na Morenie

Powierzchnia : 13,54 ha

Cel ochrony :
dobrze wykształcony, zbliżony do naturalnego zespół kwaśnej dąbrowy

Charakterystyka : Obszar leśny, obejmujący ochroną dobrze wykształcony, zbliżony do naturalnego, zespół kwaśnej dąbrowy, porastającej równinny teren moreny dennej

Jezioro Skrzynka

Powierzchnia : powierzchnia: 6,90 ha

Cel ochrony :
flora i fauna jedynego w Parku jeziora skąpożywnego (dystroficznego), znajdującego się w fazie zarastania,

Charakterystyka : Obszar wodno-torfowiskowy, chroniący jedyne w Parku jezioro skąpożywne (dystroficzne), znajdujące się w fazie szybkiego zarastania, wraz z charakterystyczną florą i fauną. 

Zalewy Nadwarciańskie

Powierzchnia : 5,2 ha

Cel ochrony :
naturalne zbiorowiska roślinne terenów podtapianych podczas wylewów Warty,

Charakterystyka : Obszar łąkowy, obejmujący ochroną naturalne zbiorowiska roślinne terenów podtapianych podczas corocznych wylewów Warty.

Pod Dziadem

Powierzchnia : 13,70 ha

Cel ochrony :
zespół kontynentalnego boru mieszanego,

Charakterystyka : Obszar leśny, obejmujący ochroną odradzający się las dębowo – grabowy, na równinnym terenie wysoczyzny morenowej.

Pojniki

Powierzchnia : 13,63 ha

Cel ochrony :
oczko wodne charakteryzujące się wieloletnimi wahaniami poziomu wody,

Charakterystyka : Obszar leśno-wodny, który obejmuje niewielkie śródleśne oczka wodne, położone na dnie Rynny Rosnowsko-Jarosławieckiej.

Jezioro Kociołek

Powierzchnia : 8,50 ha

Cel ochrony :
jezioro polodowcowe typu kocioł eworsyjny,

Charakterystyka : Obszar wodno-leśny, chroniący jezioro polodowcowe typu kociołek oraz przylegający kompleks lasów.

Puszczykowskie Góry

Powierzchnia : 9,73 ha

Cel ochrony :
stroma krawędź wysoczyzny morenowej wraz z bogatą florą i fauną,

Charakterystyka : Obszar leśny położony na krawędzi wysoczyzny morenowej, opadającej stromo ku dolinie Warty i ponacinanej licznymi wąwozami erozyjnymi. Występuje tu łęg wiązowo-jesionowy, las dębowo-grabowy i świetlista dąbrowa.

Sarnie Doły

Powierzchnia : 2,84 ha

Cel ochrony :
trzy śródleśne oczka wodne ( Czarny Dół, Gapiak, Żabiak) oraz dwa mszary torfowiskowe tzw. Sarni Dół I.

Charakterystyka : Obszar torfowiskowo-wodny, który chroni dwa mszary torfowiskowe (Czarny Dół i tzw. „Sarni Dół I”) oraz śródleśne oczka wodne (Gapiak, Żabiak), położone na dnie Rynny Górecko – Budzyńskiej.

Świetlista Dąbrowa

Powierzchnia : 5,19 ha

Cel ochrony :
zespoły leśne świetlistej dąbrowy oraz kontynentalnego boru mieszanego, porastające wysoczyznę morenową,

Charakterystyka : Obszar leśny, w obrębie wysoczyzny morenowej na skraju Rynny Rosnowsko – Jarosławieckiej, gdzie ochronie podlega zespół świetlistej dąbrowy oraz odradzający się las dębowo – grabowy, w obrębie wysoczyzny morenowej.

Trzcielińskie Bagno

Powierzchnia : 38,29 ha

Cel ochrony :
miejsce lęgowe wielu gatunków ptactwa wodnego i błotnego,

Charakterystyka : Obszar ornitologiczny, objęty ochroną ze względu na lęgowiska wielu gatunków ptactwa wodnego i błotnego, w obrębie silnie zarastającego jeziora.

Czapliniec

Powierzchnia : 4,01 ha

Cel ochrony :
gnieżdżąca się tu niegdyś czapla siwa, obecnie jedynie żerująca,

Charakterystyka : Obszar ornitologiczny, objęty ochroną w 1969 roku ze względu na lęgowiska czapli siwej (Ardea cinerea). Jest to fragment starodrzewu sosnowego nad brzegami Jeziora Łódzko – Dymaczewskiego.