Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Wielkopolski Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wielkopolskiego Parku Narodowego: wielkopolskipn.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2002-11-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń:

strona Wielkopolskiego Parku Narodowego jest w trakcie budowy, nie wszystkie elementy strony dostępne są w formacie umożliwiającym zastosowanie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami.

Ułatwienia na stronie https://archiwum.wielkopolskipn.pl

Aby skorzystać z ułatwień należy kliknąć ikonę z logo dostępności znajdującą się w lewej, górnej części ekranu, co spowoduje otwarcie menu wyboru następujących ułatwień:

 • możliwość powiększenia/pomniejszenia wielkości liter na stronie
 • włączenie trybu skala szarości
 • włączenie trybu kontrastu (czarne tło, zmiana kolorystyki tekstu zwiększającej kontrast)
 • włączenie trybu wysoki kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • włączenie trybu podkreślenia hiperłączy
  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Zmiana rozmiaru strony: Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
 • Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
 • Firefox, Chrome, Internet Explorer:
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • Opera:
 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok

Elementy niedostępne

 • Pliki w formatach PDF, DOC, XLS itp. – redaktorzy będą starać się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików i publikować teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Na stronie znajdują się dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów MS-Word (brak w nich prawidłowo zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów –  niemożliwe do odczytu przez czytniki ekranu skany dokumentów PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.W miarę możliwości będziemy poprawiać tę niedogodność.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Część obrazów prezentująca mapy jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Większość filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzi z serwisu YouTube i nie ma dołączonych napisów dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-12.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Piotr Zaremba, sekretariat@wielkopolskipn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 89 82 300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu

Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, poczta 62-050 Mosina,
tel. +48 61 89 82 300, e-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl

Dostępność architektoniczna siedziby Wielkopolskiego Parku Narodowego

Współrzędne budynku: szerokość: 52.26984, długość: 16.79714
Dyrekcja i Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego mieści się w tym samym budynku w Jeziorach, wybudowanym w czasie II Wojny Światowej.  Dojazd do budynku możliwy jest bramą główną z drogi powiatowej nr 2495 (Komorniki – Jeziory – Puszczykowo). Postój jest możliwy na parkingu przy budynku Dyrekcji po stronie północnej w dni robocze w godzinach 7,00 – 15,00. Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku możliwe jest po schodach, wejściem głównym oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych (wejście to jest otwarte  również w letnie dni świąteczne w godzinach otwarcia wystawy przyrodniczej Parku – muzeum). Na parterze hollu przy wejściu głównym umieszczona jest tablica informacyjna o rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń w budynku.

W części piwnicznej znajdują się sala konferencyjna duża i mała, biblioteka  oraz inne pomieszczenia techniczne.

Na parterze mieści się wystawa przyrodnicza Wielkopolskiego Parku Narodowego z Salą audiowizualną,  kawiarenka oraz obsługa muzeum, kiosk z pamiątkami WPN . W skrzydle wschodnim mieści się posterunek Straży Parku oraz toalety damsko – męskie i dla osób z niepełnosprawnością.

Część biurowa dyrekcji mieści się na piętrze budynku. Wchodząc głównymi schodami (brak jest windy) na piętro umieszczona jest tablica informacyjna o rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń z podaniem nazwy zespołów i numerów pomieszczeń.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na pierwsze piętro (biura Dyrekcji i Zespołów ) prowadzą drewniane schody. W budynku brak windy (obiekt pałacowy oraz brak miejsca na taką inwestycję).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przy schodach wejściowych do budynku pochylnia dla wózków inwalidzkich, umożliwiająca wjazd na parter budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Interesanci i zwiedzający mogą parkować pojazdy na parkingu przy budynku od strony północnej, na czas zwiedzania i załatwienia sprawy w siedzibie dyrekcji Parku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Obecnie brak takiej możliwości.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów  wind i terenu

 • Do dyspozycji osób ze szczególnymi potrzebami w budynku jest dostęp do całości Centrum Edukacji Ekologicznej (parter). Do biur  dyrekcji i zespołów dostęp jedynie przez klatkę schodową.
 • Przy budynku po stronie północnej znajdują się dwa wyłożone  kostką  parkingi – dla samochodów osobowych i dla samochodów osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • Pracownicy Wielkopolskiego Parku Narodowego zapewniają wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w terenie

 • Na wybranych szlakach i ścieżkach znajdują się tablice informacyjne i edukacyjne dostosowane do potrzeb osób na wózkach i słabowidzących.
 • Przy parkingach leśnych w Jeziorach i Osowej Górze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Dz. U. z 2017 r. poz. 2247
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Dostępność cyfrowa – Portal gov.pl