ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH

REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

§ 1

  1. Regulamin określa:

a) warunki uczestnictwa w Zajęciach edukacyjnych,

b) zasady prowadzenia Zajęć edukacyjnych,

c) podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Zajęciach edukacyjnych,

d) zasady rejestracji w Zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego (dalej: CEE WPN),

e )obowiązki Opiekuna grupy,

f) obowiązki Uczestników,

g) koszty udziału w Zajęciach edukacyjnych.

§ 2

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

a)Organizatorze – rozumie się przez to pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego (dalej: WPN) z siedzibą w Jeziorach, 62-050, Mosina,

b)Podmiocie – rozumie się przez to instytucję, która reprezentowana jest przez Opiekuna oraz pokrywa należność za Zajęcia edukacyjne,

c) Opiekunie – rozumie się przez to osobę zgłaszającą chęć udziału w Zajęciach edukacyjnych, która odpowiada za Uczestników podczas Zajęć edukacyjnych oraz jest odpowiedzialna za dokonanie wszelkich formalności związanych z udziałem w Zajęciach edukacyjnych, w tym dokonanie płatności,

d)Uczestniku – rozumie się przez to osobę uczestnicząca w Zajęciach edukacyjnych, za którą odpowiada Opiekun,

e)Formularzu zgłoszenia – rozumie się przez to kwestionariusz, który wypełnia Opiekun. Stanowi on podstawę do przeprowadzenia Zajęć edukacyjnych. Opiekun przesyła go Organizatorowi, który na jego podstawie określa datę i warunki uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych. Formularze zgłoszenia stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

f)Zajęciach edukacyjnych – rozumie się przez to wybrany przez Opiekuna program edukacyjny. Jego zakres rzeczowy opisany jest na stronie internetowej Organizatora. Zajęcia edukacyjne są realizowane przez pracowników CEE WPN

g) Zajęciach w terenie – rozumie się przez to program edukacyjny o charakterze przyrodniczym realizowany wokół budynku Dyrekcji WPN oraz na ścieżkach edukacyjnych Parku,

h)Zajęciach w salach i w terenie – rozumie się przez to program edukacyjny w języku polskim lub angielskim o charakterze przyrodniczym, który realizowany jest zarówno w pomieszczeniach Dyrekcji WPN, tj. w sali audiowizualnej, sali lekcyjnej, Muzeum Przyrodniczym WPN (dalej: Muzeum), sali konferencyjnej i in. oraz w obszarze na zewnątrz budynku Dyrekcji WPN,

i)Zajęciach online- rozumie się przez to program edukacyjny prowadzony poprzez platformę online administrowaną przez Podmiot.

j)Zajęciach w szkole – rozumie się przez to program edukacyjny prowadzony przez pracowników Centrum Edukacji w placówkach oświatowych położonych w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

§ 3

3.Program Zajęć edukacyjnych został określony indywidualnie do celu zajęć i przedstawiony na stronie internetowej Organizatora. Cel zajęć ściśle jest powiązany z tematyką przyrodniczą i rolą Wielkopolskiego Parku Narodowego.

§ 4

4. Organizator przewiduje następujące formy prowadzenia zajęć:

a)Zajęcia w Muzeum,

b)Zajęcia w terenie,

c)Zajęcia w sali i w terenie,

d)Zajęcia online,

e)Zajęcia w szkole,

f)Inne formy zajęć edukacyjnych, które mogą być realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu i terminu z Dyrekcją WPN i jego pisemnym potwierdzeniu.

5. Niezależnie od wybranego programu, zajęcia odbywają się w ciągu 1 dnia roboczego.

6. Zajęcia edukacyjne mogą odbywać się w godzinach od 9 do 14.

7. W ciągu 1 dnia Zajęcia edukacyjne są przeprowadzane dla maksimum 2 grup.

§ 5

8.Zasady rejestracji:

a) rejestracja na Zajęcia edukacyjne odbywa się wyłącznie poprzez formularz dostępny
na stronie internetowej Organizatora,

b)Opiekun grupy wypełnia formularz zgłoszeniowy, który wysyła na adres e-mail lesna.szkola@wielkopolskipn.pl,

c)Organizator zatwierdza termin zajęć i potwierdza przyjęcie ich realizacji w wiadomości mailowej lub telefonicznej.

§ 6

9. Warunki uczestnictwa w Zajęciach edukacyjnych:

a) Zajęcia edukacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora terminu oraz po uiszczeniu opłaty za Zajęcia edukacyjne do 3 dni roboczych przed terminem planowanych zajęć,

b) Zajęcia edukacyjne odbywają się w grupach liczących od 10 do 25 osób,

c)Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć edukacyjnych w przypadku, gdy wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć w terenie (burza, nawalny deszcz, silny wiatr) lub w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Wówczas całość opłaty za niezrealizowane zajęcia zostaje zwrócona na konto Podmiotu,

d)Organizator zastrzega sobie brak zwrotu opłaty, za pojedynczych uczestników, którzy nie wezmą udziału w zajęciach edukacyjnych w wyznaczonym terminie,

e)w przypadku spóźnienia się Uczestników co najmniej o 15 minut na Zajęcia edukacyjne Opiekun grupy zobowiązuje się do poinformowania o tym Organizatora drogą telefoniczną.

f) wymagane jest, aby Uczestnicy posiadali odzież terenową i przeciwdeszczową i buty terenowe,

g)przed wyjazdem na zajęcia zalecane jest, aby Uczestnicy zaopatrzyli się w preparaty przeciwko komarom i kleszczom oraz użyli ich przed wyjściem w teren,

h)Uczestnicy i Opiekun grupy stosują się do poleceń przekazywane przez Organizatora,

i)Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia Zajęć edukacyjnych rezygnując z realizacji części programu, wyłącznie w następstwie spóźnienia Uczestników z powodu utrudnień drogowych lub stanu psychofizycznego Uczestników. O potrzebie skrócenia Zajęć edukacyjnych z powodu stanu psychofizycznego uczestników informuje Organizatora Opiekun.

10. Do obowiązków Opiekuna należy:

a)wypełnienie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za Zajęcia edukacyjne,

b) sprawowanie w sposób ciągły opieki nad Uczestnikami zajęć, co rozumie się jako stały pobyt Opiekuna z grupą,

c) posiadanie przy sobie apteczki pierwszej pomocy,

d) poinformowanie Organizatora w formularzu zgłoszeń o chorobach Uczestnika, które w jakiś sposób mogą wpłynąć na realizację zajęć edukacyjnych (w tym autyzm, ADHD, choroby oczu, niedosłuch, inny rodzaj niepełnosprawności lub choroby). Organizator powinien wiedzieć o takich przypadłościach w celu dostosowania programu również do potrzeb tych Uczestników. W przypadku braku takiej informacji Organizator zakłada, że nie ma potrzeby modyfikowania standardowego programu i sposobu lub formy przekazywania treści edukacyjnych,

e) poinformowanie Uczestników o konieczności przygotowania się na Zajęcia edukacyjne
w zakresie opisanym w § 7 z wyprzedzeniem umożliwiającym Uczestnikom przygotowanie,

f)poinformowanie Organizatora o ewentualnym wystąpieniu objawów COVID-19 u Opiekuna lub Uczestników w terminie do 14 dni po przeprowadzeniu Zajęć edukacyjnych.

§ 7

11. Uczestnik powinien:

a) być zaopatrzony w odzież terenową, pozwalającą na swobodne i bezpieczne przemieszczanie się w terenie

b) posiadać kurtkę przeciwdeszczową lub pelerynę zapewniającą komfort przejścia podczas deszczu, śniegu lub innego opadu,

c) posiadać obuwie umożliwiające komfortowe przejście w terenie o różnej wysokości i zróżnicowanej nawierzchni,

d) być zaopatrzony w wodę lub ciepły napój w termosie oraz jedzenie, przeznaczone do spożycia podczas wyznaczonych przez Organizatora przerw,

e) posiadać nakrycie głowy, zależnie od pory roku chroniące przed zimnem lub słońcem,

f) posiadać i użyć preparatów przeciwko kleszczom i komarom,

g)posiadać podkładkę do pisania i długopis do wykorzystania w terenie, a w przypadku zajęć plastycznych posiadać kredki i inne materiały plastyczne.

§ 8

12. Opłaty:

a)opłatę za zajęcia należy uiścić przelewem najpóźniej na trzy dni przed planowanymi zajęciami na konto BGK oddział Poznań nr 16 1130 1088 0001 3126 8320 0009 z tytułem przelewu w formacie: „nazwisko/instytucja, miejsce i data zamówionej usługi edukacyjnej, ZAJĘCIA EDUKACYJNE lub w wyjątkowych sytuacjach w formie gotówki, po wcześniejszym ustaleniu takiej formy płatności z pracownikiem Centrum Edukacji Ekologicznej, w dniu realizacji zajęć,

b)prośba o wystawienie faktury powinna zostać zgłoszona Organizatorowi przez Opiekuna
w formularzu zgłoszenia,

c)opłatę pobiera się za:

  • Zajęcia w Muzeum,
  • Zajęcia w terenie,
  • Zajęcia w salach i w terenie,
  • Zajęcia online,
  • Zajęcia w szkole.

d) dodatkowe atrakcje, min. ognisko, opłacane są osobnym przelewem na konto BGK oddział Poznań nr 16 1130 1088 0001 3126 8320 0009,

e)należność za Zajęcia edukacyjne nie pokrywa opłaty parkingowej

13. Opłaty reguluje Cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępny na stronie internetowej Organizatora.

14. Organizator wyznacza następujące opłaty:

a) bilet normalny na wejście do Muzeum,

b) bilet ulgowy na wejście do Muzeum,

c) bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na wejście do Muzeum,

d) opłata za Zajęcia w terenie,

e)opłata za Zajęcia w salach i w terenie,

f) opłata za Zajęcia online,

g)opłata za wyjazdy do szkół.

§ 9

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu Zajęć edukacyjnych do celów sprawozdawczych oraz galerii na portalu Facebook. Publikowane w tych celach zdjęcia nie ukazują twarzy Uczestników, jeżeli nie została na to wyrażona zgoda.

16.Informacje związane z Zajęciami edukacyjnymi dostępne są na stronie internetowej
WPN: wielkopolskipn.pl, u pracowników CEE WPN oraz pod adresem e-mail: lesna.szkola@wielkopolskipn.pl

§ 10

17. Postanowienia końcowe

a) Dokonanie płatności za zajęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się Opiekuna z niniejszym Regulaminem i dobrowolnym przyjęciem jego postanowień do stosowania,

b) Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją zajęć i przesyłaniem oferty edukacyjnej.

c) w przypadku wejścia w życie nowych ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, uniemożliwiających realizację oferty edukacyjnej CEE WPN lub jej części, Wielkopolski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie edukacyjnej, a w szczególności możliwość zawieszenia „Zajęć w salach i w terenie” oraz „Zajęć w szkole” na rzecz „Zajęć w terenie” i „Zajęć online”.