RADA NAUKOWA WPN

​Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia (art. 98) członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat, powołuje minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności: 

1. ocena zasobów, tworów i składników przyrody; 2. opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych; 3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych; 4. opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody; 5. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

 Obecną Radę Naukową Wielkopolskiego Parku Narodowego powołał Minister Środowiska Zarządzeniem z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Skład Rady Naukowej w kadencji 2020-2025

 1. prof. dr hab. Mariusz Pełechaty – Przewodniczący Rady Naukowej
 2. dr hab. Zbigniew Celka – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej 
 3. mgr Miłosława Olejnik
 4. Robert Popkowski
 5. mgr inż. Leszek Kurek
 6. mgr Andrzej Balcerek
 7. mgr inż. Jan Broda
 8. prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska
 9. prof. UAM dr hab. Mirosław Jurczyszyn
 10. prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
 11. mgr inż. Tomasz Klapsa
 12. Małgorzata Knapczyk
 13. dr inż. Czesław Kozioł
 14. dr hab. Krzysztof Kujawa
 15. mgr inż. Karol Kuznowicz
 16. Przemysław Mieloch
 17. prof. UE dr hab. Agnieszka Niezgoda
 18. mgr inż. Włodzimierz Pińczak
 19. mgr inż. Jolanta Ratajczak
 20. prof. UPP dr hab. Jarosław Szaban