CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

„Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego, zatem konieczna jest edukacja wszystkich w tym zakresie”
Zasada nr 9 Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska (1994)

„Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych,
nie tylko z książek czerpać mądrość,
ale z nieba, ziemi, z dębów i buków”

Jan Amos Komeński

I.NASZA MISJA EDUKACYJNA I JEJ CELE

Edukacja w parkach narodowych wiąże się z ustawową definicją tego rodzaju obszaru, który jest najwyższą formą ochrony obszarowej w Polsce. W Ustawie o Ochronie Przyrody z 16.04.2004 r., znajduje się zapis, że jednym z celów ochrony przyrody jest kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

Międzynarodowa Strategia Edukacji Ekologicznej z 1988 r. mówi o niezwłocznej potrzebie prowadzenia zajęć szkoleniowych i wychowawczych przez parki narodowe. W Strategii tej kładzie się nacisk na wyjaśnianie koncepcji i celów ochrony obszarów chronionych ale również nie zapomina się o opracowywaniu programów umożliwiających poznanie tych obszarów, czy o tworzeniu wystaw ekologicznych. Działalność edukacyjna Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN), podobnie jak innych jednostek chronionych tej rangi, mieści się w nurcie edukacji nieformalnej, pozaszkolnej (Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej) i obejmuje swoim działaniem różne grupy wiekowe, społeczne i zawodowe.

W założeniu, skuteczna edukacja ma doprowadzić do równowagi pomiędzy społecznymi potrzebami (konsumpcyjne korzystanie z terenu Parku) a koniecznością ochrony przyrody, oraz do powszechnej akceptacji szczególnego sposobu gospodarowania na tym terenie i zasad jego udostępniania. Prowadzone przez WPN działania edukacyjne mają na celu nie tylko przekazywanie wiedzy ale również wzmacnianie dotychczasowego społecznego przekonania o zasadności objęcia tego fragmentu Pojezierza Wielkopolskiego najwyższą formą ochrony przyrody.

II. TRADYCJE EDUKACYJNE


Miejscem narodzin inicjatyw związanych z edukacją przyrodniczą na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego było pierwsze Muzeum Przyrodnicze utworzone już w 1952 roku (a więc 5 lat przed formalnym utworzeniem Wielkopolskiego Parku Narodowego). Ze względu na zły stan techniczny budynku, w którym umieszczono ekspozycję, Muzeum i zgromadzone w nim eksponaty w 1998 r. zostały przeniesione do nowej siedziby WPN w Jeziorach. W tym samym czasie w nowej siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego rozpoczął swoją działalność Ośrodek Muzealno – Dydaktyczny WPN. W 2007 roku nazwa Ośrodka została zmieniona na Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego (CEE).

III. OBIEKTY W OPARCIU O KTÓRE AKTUALNIE REALIZUJEMY NASZE DZIAŁANIA EDUKACYJNE

1. MUZEUM PRZYRODNICZE WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO W JEZIORACH

Informacje o obiekcie zostały zamieszczone w zakładce
MUZEUM PRZYRODNICZE.

2. SZEŚĆ ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH

2.1. NA TROPACH LĄDOLODU
2.2. WOKÓŁ STAREJ WIEŻY
2.3. NADWARCIAŃSKA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA
2.4. LEŚNA SZKOŁA W JEZIORACH
2.5. ROŚLINY NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ LEŚNA SZKOŁA W JEZIORACH
2.6. ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA OSOWA GÓRA- JEZIORY

3.SALA AUDIOWIZUALNA

Sala może pomieścić ok. 100 osób. Pomieszczenie jest wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny pozwalający na przeprowadzanie ilustrowanych slajdami zajęć teoretycznych oraz odtwarzanie filmów. Sala udostępniana jest dla celów organizacji konferencji i innych spotkań o charakterze naukowym i popularno- naukowym.

4.SALA LEKCYJNA ” Leśnej Szkoły”

Salka przystosowana jest do przeprowadzania zajęć o charakterze praktycznym- warsztatów, zajęć plastycznych i in. stanowiących uzupełnienie zajęć praktycznych realizowanych na zewnątrz budynku.

5. DWIE SALE KONFERENCYJNE

Duża sala na ok. 70 osób

Mała sala na ok. 20 osób

6. BIBLIOTEKA

Biblioteka Wielkopolskiego Parku Narodowego udostępnia aktualnie ok. 5000 egzemplarzy książek i czasopism związanych z zasobami przyrodniczymi tego obszaru chronionego oraz z ochroną środowiska.

Warunki korzystania ze zgromadzonego przez Park księgozbioru określa Regulamin.

Księgozbiór Biblioteki Wielkopolskiego Parku Narodowego.

W celu skorzystania z zasobów Biblioteki WPN prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 61-89-82-322

7. WIATA EDUKACYJNA/ OGNISKOWA

W wiacie organizowane są warsztaty, spotkania oraz ogniska dla uczestników zajęć realizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wiata nie jest wynajmowana w celu organizacji imprez komercyjnych.

IV. JAKIE DZIAŁANIA EDUKACYJNE PROWADZIMY

Działalność edukacyjna ma wiele form i kierowana jest do różnych grup odbiorców. Są to głównie uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, choć oferta edukacyjna obejmuje również działania mające na celu kształtowanie świadomości i wrażliwości ekologicznej przedstawicieli starszych grup społecznych (m.in. studentów I, II i III stopnia oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

W swoich codziennych działaniach Edukatorzy zatrudnieni w Parku stosują rozbudowany system narzędzi i technik, dzięki którym przyswajanie informacji staje się łatwiejsze, a w przypadku dzieci staje się też formą zabawy w terenie. Takim celom służy m.in. wyposażenie ścieżki edukacyjnej „Leśna Szkoła”.

Szczególne działania edukacyjne Centrum Edukacji Ekologicznej kieruje do dzieci i młodzieży ze szkół położonych w sąsiedztwie Parku.

W swoich codziennych działaniach Edukatorzy zatrudnieni w Parku stosują rozbudowany system narzędzi i technik, dzięki którym przyswajanie informacji staje się łatwiejsze, a w przypadku dzieci staje się też formą zabawy w terenie. Takim celom służy m.in. wyposażenie ścieżki edukacyjnej „Leśna Szkoła”.

Utrwalaniu treści i „obrazów” poznanych w terenie służą również organizowane konkursy plastyczne.

Centrum Edukacji Ekologicznej łączy też zdobywanie wiedzy o środowisku przyrodniczym Parku oraz jego ochronie z formami czynnej rekreacji organizując cyklicznie rajdy rowerowe oraz biegi przełajowe dla uczniów szkół podstawowych.

Uczestniczymy również w długoterminowych ogólnopolskich projektach edukacyjnych promujących formy rekreacji rodzinnej nastawionej na poznawanie walorów polskich parków narodowych. W tę formę edukacji wpisuje się m.in. Dzika Odyseja
#18 Wielkopolski Park Narodowy, Dzika Odyseja 03.07.2021 – YouTube

Podobny sposób poznawania wiedzy przyrodniczej poprzez łączenie celów poznawczych z aktywnością fizyczną realizowaną na cennych przyrodniczo obszarach przyświecał również cyklom spotkań EKOatletów.
EKOatleci – Wielkopolski Park Narodowy – zapraszamy do… | Facebook

Edukatorzy Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzą również spotkania o charakterze informacyjno- edukacyjnym w placówkach o charakterze oświatowym położonych w sąsiedztwie Parku.

Wielkopolski Park Narodowy obejmuje swoim patronatem konkursy i imprezy edukacyjne organizowane przez inne instytucje, pod warunkiem, że profil ich działalności lub problematyka eventów pozostaje zgodna z realizowanymi przez nas zadaniami statutowymi.

Edukując przekazujemy nie tylko informacje na temat ochrony przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego, ale również kształtujemy wiedzę i umiejętności z zakresu ekologicznego stylu życia- np. nurtu zero waste.

W ramach swojej działalności Centrum Edukacji Ekologicznej współpracuje również z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Jednym z aspektów funkcjonowania CEE jest działalność wydawnicza.
Szczegółową ofertę edukacyjną Parku znajdą Państwo w zakładce Oferta edukacyjna.

V. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Informujemy, ze Centrum Edukacji Ekologicznej zamieszcza również treści edukacyjne na specjalnie do tego celu utworzonym profilu na Facebook-u.
Prosimy polub nasz profil:
Centrum Edukacji Ekologicznej WPN – Strona główna | Facebook

VI. NASI EDUKATORZY

dr Dorota Matuszewska
Kierownik CEE
p.o. kustosza Muzeum Przyrodniczego WPN
61-898-23-20
507-099-488
d.matuszewska@wielkopolskipn.pl

mgr Agnieszka Delebis
Sp. ds. edukacji ekologicznej
61-898-23-22
a.delebis@wielkopolskipn.pl

mgr inż. Patryk Rylik
Sp. ds. edukacji ekologicznej
61-898-23-27
p.rylik@wielkopolskipn.pl

inż. Mikołaj Wojciechowski
Sp. ds. edukacji ekologicznej
61-898-23-21
m.wojciechowski@wielkopolskipn.pl

mgr Marta Dalc
Sp. ds. edukacji ekologicznej
61-898-23-34
m.dalc@wielkopolskipn.pl

inż. Maria Prawdzińska-Jarysz
Sp. ds. edukacji ekologicznej
61-898-23-24
m.prawdzinska-jarysz@wielkopolskipn.pl

Daniel Raszke
509-544-750

ADRES E-MAIL CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ: lesna.szkola@wielkopolskipn.pl