Regulamin WPN

Regulamin udostępniania Wielkopolskiego Parku Narodowego zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego (na podstawie art. 8e, pkt. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad udostępniania społeczeństwu terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego do celów turystyki i rekreacji
z dnia 1 marca 2018 r.

Park może być zwiedzany w ciągu całego roku, od świtu do zmierzchu.

W Wielkopolskim Parku Narodowym zabrania się:

1. polowania, wędkowania, rybołówstwa, chwytania lub zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz ich miejsc rozrodu, niszczenia gniazd ptasich i wybierania, z nich jaj;
2. pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin;
3. zbioru dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części;
4. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza;
5. zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody;
6. eksploracji zbiorników wodnych bez zgody Dyrektora Parku;
7. wydobywania skał, minerałów, w tym torfu;
8. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
9. niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania;
10. palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu poza miejscami wyznaczonymi;
11. stosowania toksycznych środków chemicznych w gospodarce rolnej, leśnej, zadrzewieniowej i łowieckiej;
12. prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi;
13. ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi;
14. ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi;
15. wprowadzania psów bez smyczy i kagańca;
16. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego;
17. zakłócania ciszy;
18. używania łodzi motorowych, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania, żeglowania poza akwenami lub szlakami do tego wyznaczonymi, w sposób inny niż określony w zasadach szczegółowych;
19. używania motolotni, lotni i spadolotni;
20. biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi;
21. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych bez zgody Dyrektora Parku;
22. prowadzenia badań naukowych bez zgody Dyrektora Parku;
23. wprowadzania gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
24. wprowadzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Wymienione powyżej zakazy nie dotyczą:

1. wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych;
2. prowadzenia badań naukowych za zgodą Dyrektora Parku;
3. prowadzenia akcji ratowniczych oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
4. wykonywanie zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
5. obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego wykorzystania.