WOKÓŁ STAREJ WIEŻY

WOKÓŁ STAREJ WIEŻY

Temat ścieżki: Ekosystemy Wielkopolskiego Parku Narodowego

Lokalizacja: Szreniawa

Link do mapy:

https://www.google.pl/maps/d/edit?mid=1qmlkFZNUy6TpuGxQ3X4OuHHIdyXyAh0&usp=sharing

Parking: Parking leśny w Szreniawie

Długość trasy: 1,2km

Czas przejścia: ok. 1 h

Opis: Podczas przejścia na ścieżce dydaktycznej Wokół Starej Wieży uczestnicy uzyskają wiedzę na temat różnorodności ekosystemów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Poznają też problemy ochrony przyrody, szczególnie te związane z Uroczyskiem Krypel, a także specyfikę rzeźby tego terenu.

Przystanki:

  1. Krajobrazy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Charakterystyczna dla krajobrazu Wielkopolskiego Parku Narodowego jest mozaika polno-leśna, która wraz z licznymi jeziorami tworzy nisze ekologiczne dla występujących tu organizmów.
  2. Ekoton. Jest to strefa buforowa tworząca granice pomiędzy ekosystemami. Przykładem jest okrajek, który chroni wnętrze lasu przed zmianami nasłonecznienia oraz wilgotności, a także jest biotopem, czyli siedliskiem, dla wielu gatunków roślin, często rzadkich i objętych ochroną, o specyficznych wymaganiach.
  3. Ekosystemy naturalne i sztuczne. Pagórek, po którym przebiega ścieżka jest pokryty lasem – przykładem ekosystemu naturalnego, a w ramach ochrony przyrody chroniona jest różnorodność biologiczna takich ekosystemów. Trudnym zadaniem człowieka jest takie gospodarowanie ekosystemami sztucznymi – np. polami uprawnymi – by nie szkodzić tej naturalnej różnorodności.
  4. Kemy. Pagórek nieopodal Szreniawy, na którym stoi wieża Bierbaumów jest kemem. Powstał on z osadów pozostajacych na dnie jeziora pomiędzy płatami ustępującego lądolodu.
  5. Gatunki specjalnej troski Wielkopolskiego Parku Narodowego. Do roślin tych zaliczane są rośliny najrzadziej spotykane i najbardziej zagrożone w Wielkopolskim PN. Sztandarowym przykładem jest jarząb brekinia, nazywany brzękiem, związany z lasami tworzonymi przez grab i dąb, tzw. grądami.
  6. Gatunki obce w Wielkopolskim Parku Narodowym. Zagadnienie gatunków obcych, w tym inwazyjnych jest jednym z największych problemów ochrony przyrody Wielkopolskiego PN. W ostatnich badaniach na terenie WPN stwierdzona aż ponad 150 takich gatunków!

7.Zabytkowa wieża
Mauzoleum Bierbaumów.
Wieża ta powstała najprawdopodobniej w latach 60. XIX w. jako część kompleksu rezydencyjno-folwarcznego rodziny Bierbaumów. Stanowi ciekawe połączenie obiektu zabytkowego z punktem widokowym.

8.Mrowisko. Mrówki, których w samej Polsce występuje ok. 100 gatunków, są bezcennym składnikiem ekosystemów, szczególnie leśnych. Odgrywają one m.in. rolę reducentów materii organicznej.

9. Martwe drzewo. Martwe drzewa przybliżają lasy naturalne, których w Wielkopolskim PN jest coraz więcej, do formy lasów pierwotnych. W skali ekosystemu leśnego martwe drzewo może być tzw. hotspotem różnorodności biologicznej, stanowiąc miejsce do życia mnóstwa gatunków roślin i zwierząt.

10.Budowa warstwa lasu. Jest ona wyrazem złożoności ekosystemu leśnego. Każda warstwa tworzy specyficzną niszę ekologiczną dla szeregu organizmów.

11. Głaz narzutowy. Jest to pamiątka po lądolodzie skandynawskim, który kształtował teren północnej i środkowej Polski kilkanaście tysięcy lat temu. Rozmiary głazów dają wyobrażenie o sile lądolodu, który „zaciągnął” je również na teren WPN.

Dodatkowe informacje:

Trasa o kształcie pętli.

Wieża Bierbaumów jest obiektem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i w celu jej zwiedzenia należy kontaktować się z Muzeum (Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki).

Istnieje możliwość zakupienia przewodnika do ścieżki lub samodzielne jej zwiedzanie z wykorzystaniem licznych tablic edukacyjnych dostosowanych również do potrzeb osób niepełnosprawnych.